Obsah

Výsledky 1
Fáze soutěže 6
Porota 7
Termíny, podmínky, zadání, podklady 9

Výsledky

1. MÍSTO

Karel Filsak architekti
Ing. arch. Karel Filsak
Ing. arch. Přemysl Jurák

2. MÍSTO

LINK studio s.r.o.
Ing. arch. Luděk Černý
Ing. arch. Jan Malinovský, Ing. arch. Lucie Černá, Ing. arch. Michala Selingerová, , Ing. arch. Romana Chvalová

Zásadním přínosem návrhu je řešení parteru. Kavárnu ustoupenou vůči uliční frontě, i tvarování průchodu vnímá porota jako přínos pro život na náměstí. Porota ocenila také kultivovanost prezentovaného propojení sálu s prostorem ve dvoře. Vizuální kontakt hlavního sálu v patře s náměstím působí velmi efektně, zejména s pohledem upřeným na věž kostela. Nicméně fasáda do náměstí není porotou vnímána jako adekvátní ve vztahu k měřítku obce. Otevření sálu/ů do obou směrů znamená absenci myšlenkového ukotvení pódia a umístění zákulisí a s tím související koncepční i funkční nejasnosti oddělení malého sálu, které je však možné dopracovat. Porota vyhodnotila jako provozně složitou odtrženost sálu od restaurace, které je však nahrazena návazností na dvůr. Bar naznačený na chodbě 2. NP není možné považovat za dostatečný, návrh má však kapacity k jeho zvětšení. Mezi dispoziční nedostatky patří chybějící zádveří a foyer v případě vstupu z náměstí, absence šatny pro návštěvníky plesu, chybí zkušebny, návrh má však kapacity k jeho doplnění. Jako problematické se jeví zásobování restaurace, technické zázemí se zdá být předimenzováno. Porota kladně hodnotí dobré proporce sálu avšak doporučuje dopracovat návrh vhodného akustického řešení v rámci navržené estetiky sálu. Přes “nedokonalosti” je porota přesvědčena o nesporných kvalitách kompaktního návrhu a možnosti jeho dopracování do podoby, která bude potřebám města zcela vyhovovat.

3. MÍSTO

Ing. arch. Ondřej Dvořák Ph.D.Ing. arch. Jiří Matys
Ing. arch. Vanda Martínková, Ing. arch. Matyáš Gál, Tomáš Strnad

Návrh má z pohledu náměstí malého města příjemnou formu a dobře navazuje na okolní domy. Přesto je jeho forma sebevědomá současná architektura a objekt dává na první pohled jasně na srozuměnou že je domem pro kulturu a veřejnost. Autoři návrhu jako jedni z mála přišli s inovativním přístupem k průchodu domem do dvora, který umístili tak, že směrem do náměstí ústí přímo naproti kostelu. Parter objektu je dobře vymyšlen, restaurace s foyer orientovaná do náměstí, pasáže i dvora vytváří živé propojení všech těchto prostor. Diskutabilní z hlediska poroty jsou kvality hlavního sálu. Nevhodné se zdá umístění pódia mezi vstupy do sálu, celkový tvar a malá výška sálu. Diskutovanou otázkou v porotě byla míra uzavření sálu, který nevyužívá možnosti otevření do dvora i náměstí.

ODMĚNA

GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O.
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
Bc. Jan Horký

Návrh je jeden ze zástupců řešení, které umisťují hlavní sál směrem do náměstí a prosklenou stěnou ho otevírají městu. Tato tendence je porotě sympatická a pochopitelná, ale způsobuje zásadní provozní komplikace: jeviště orientované zády k ulici bez dostatečného zázemí pro účinkující, komplikace se stíněním a akustikou sálu, potlačení komerčního potenciálu restaurace. Porota se rozhodla i přes některé nedostatky návrh č. 18 ocenit odměnou proto, že přináší sebevědomou současnou podobu domu směrem do náměstí. Celoprosklená fasáda je skrytá v druhém plánu za mřížkou s okenicemi. Dům při pohledu z ulice má rytmus je krásný a navazuje originálně, i když kontrastně, na měřítko okolní zástavby. Návrh č 18 představuje kvalitním způsobem provedenou myšlenku otevřené současné kulturní instituce v prostředí menšího českého města.

Ostatní soutěžní návrhy

Anotace

Předmětem soutěže o návrh je řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku bude posílena. 

Téma spolkového domu není nové, vychází z typicky českých sokoloven, které kromě prostoru pro cvičení, byly rovněž skutečnými společenskými centry měst a obcí. Od návrhů se očekává, že nabídnou nový pohled na dnes již tradiční typ stavby a budou respektovat atraktivní a exponované místo na velešínském náměstí. Důležitým tématem je rovněž symbióza s objektem kina, se kterým by měl spolkový dům sdílet společné nádvoří. Zásadní bude zapojení stavby do okolního veřejného prostoru v majetku města.

Nový Spolkový dům má ambici stát se moderním městským domem s minimálními provozními náklady. Domem, který je stavěn udržitelně, jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ke společnosti jako celku. Nový dům by měl mít možnost proměňovat se v čase spolu s funkcemi, které bude město Velešín potřebovat. Soutěžní návrh by měl být adekvátní místu a možnostem města Velešín.

Velešín je živé město, s velkým počtem spolků a spolkových aktivit. Město vidí společenský rozvoj obce jako jednu ze svých priorit – návrh by měl proto reflektovat a akcentovat potenciál kvalitního spolkového života v obci. 

Stávající budova již nevyhovuje společenským nárokům obyvatel a celkově není v dobrém technickém stavu. Jejím odstraněním se otevírá prostor pro novou stavbu, samozřejmě s větší užitnou a společenskou hodnotou. Lokalita se nachází mimo památkovou zónu, nicméně je třeba respektovat stávající prostorové poměry. 

Informace ohledně širších vztahů či historii města Velešín je možné si přečíst v projektu Koncepce rozvoje města Velešín a průchodnost krajiny, autor: CityUpgrade s.r.o., 03/2020, který je k dispozici na tomto webu.

Fáze soutěže

1.

Vyhlášení architektonické soutěže

Soutěž byla zahájena dne 26. 11. 2020 zveřejněním ve věstníku veřejných zakázek. Architektonická soutěže ve Velešíně získala regulérnost ČKA dne 9. 11. 2020 č.j. 726-2020/DM/Ze.

2.

Prohlídka místa

Komentovaná prohlídka stávajícího domu byla vzhledem k aktuálně platným opatřením proti šíření viru COVID 19 zrušena. Prohlídka byla nahrazena videozáznamem, který je součástí soutěžních podkladů P.16 a níže na tomto webu. Dvůr a předprostor jsou veřejně přístupné.

3.

Dotazy účastníků

V průběhu soutěže mohou účastnící pokládat dotazy a to výhradně pomocí elektronického nástroje Tender arena na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004790/zakazka/389026. Do elektronického nástroje po potřeba se registrovat - doporučujeme registraci provést v předstihu. Poslední dotazy je možné podat nejpozději 14 dnů před termínem odevzdání. Dotazy musí být anonymní - bez identifikace účastníka. Odpovědi na dotazy budou zveřejněny do 5-ti pracovních dnů od obdržení dotazu.

4.

Odevzdání soutěžních návrhů

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 2. 2021 do 14 hod. Pro regulérně odevzdanou soutěž je potřeba odevzdat všechny dokumenty jak v listinné podobě, tak elektronicky dle soutěžním podmínek.

5.

Hodnotící zasedání poroty

Po odevzdání soutěžních návrhů zasedne porota k hodnocení a vybere vítěze a oceněné. Hodnotící zasedání poroty proběhne 18. 2. 2021. Všechny návrhy získají hodnocení poroty v podobě textu. Průběh hodnotícího zasedání a hodnocení poroty bude účastníkům k dispozici v zápise ze zasedání.

6.
Právě probíhá

Vyhlášení výsledků, JŘBU, vernisáž

Výsledky soutěže musí schválit zastupitelstvo města Velešín příslušným usnesením. Následně bude prostřednictvím elektronického nástroje zveřejněno oznámení o výběru dodavatele. Výherce soutěže bude vyzván k jednacímu řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU), jehož cílem je uzavřít mezi objednatelem a zpracovatelem smlouvu o dílo. Vzhledem k aktuální Covid situaci se vernisáž konat nebude. Všechny návrhy budou zveřejněny na tomto webu a v médiích. První 3 budou vystaveni vy výlohách obchodů na náměstí ve Velešíně.

Porota

Nezávislí členové poroty

Ing. arch. Pavel Buryška

Předseda poroty

Absolvent FA ČVUT v Praze. V roce 2008 byl členem týmu holandské kanceláře Neutelings Riedijk Architects. V letech 2009 – 2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s Barborou Buryškovou studio XTOPIX. Během vlastní praxe získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Je autorizovaným architektem ČKA.

 

Ing. arch. Jan Mach

Vystudoval libereckou FUA. Sedm dní po ukončení studia založil s kamarády nad česko-švédským slovníkem architektonické studio Mjölk architekti. Po několika letech je z bláznivého klukovského snu uznávaná architektonická kancelář. S kolegy z ateliéru stál u zrodu trailových závodů Divočina a filmového festivalu Kino Liberec. Je městským architektem České Kamenice. Ve volném čase se s kolegou věnuje správě areálu Lesního koupaliště v Liberci. Honza je také vášnivý cestovatel, navštívil mimo jiné Aljašku, Gruzii, Arménii, Indii, Írán a Keňu.

MgA. Markéta Zdebská

2010 – založení atelieru BY architects
09/2015 pedagogická činnost na FA ČVUT, 10/2007 – 2/2008 praxe v atelieru Ing. arch. Josefa Pleskota, 1/2007 – 5/2007 studium v atelieru grafiky Prof. Rostislava Vaňka na VŠUP, 10/2004 – 6/2010 studium na VŠUP v Praze, ateliér Architektura III., MgA., 11/2003 – 6/2004 pedagogická činnost na Gymnasiu Fr. Palackého v Neratovicích, 10/1998 – 12/1999 studium na FA TU v Liberci, architektura a urbanismus, 10/1996 – 6/1999 studium na FT TU v Liberci, textilní a oděvní návrhářství

Ing. arch. Jiří Opočenský

Náhradník soutěžní poroty za nezávislé

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, dále studoval v Nizozemí Universite of Technology Eindhoven a absolvoval semestr na Akademii výtvarných umění v Praze. Působil v ateliéru KAVA a DNA architekti. V roce 2007 založil společně se Štěpánem Valouchem architektonickou kancelář OV-A. Od roku 2012 aktivně spolupracuje s FA ČVUT, vedl výuku navrhování, je členem doktorské komise, pravidelným oponentem diplomových prací. Pravidelně je členem porot architektonických soutěží. Během činnosti kanceláře OV-A získali mnoho ocenění. Od roku 2017 působí jako městský architekt v Libčicích.

Závislí členové poroty

Ing. arch. Petr Hornát

Petr Hornát absolvoval v roce 1999 FA ČVUT v Praze. Od roku 2004 je autorizovaným architektem České komory architektů. Od října 2006 působí v atelieru A8000 s.r.o., kde zastává pozici hlavního architekta a kde je zároveň zodpovědný za projektové řízení všech projektů českobudějovické pobočky. V dubnu 2020 se stal městským architektem ve Velešíně.

Ing. Petr Vágner

Starosta města Velešín od roku 2018. Předtím pracoval jako ekonom neziskové organizace v Českých Budějovicích a speciální školy tamtéž. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Regionální studia.

BcA. Pavel Trajer

Zastupitel města, profesně ho živí „internety“, rád cestuje po Česku a Evropě a sleduje život a životní prostředí obyčejných lidí. Fanoušek udržitelného designu a kvalitních materiálů.

Jiří Růžička

Místostarosta města Velešín od roku 2006, věnuje se převážně technickým záležitostem města.
Ve volném čase (toho není moc), se věnuje ochraně přírody, práci s dětmi a living history.
Před nástupem do funkce pracoval jako technický ředitel v soukromé firmě.

Termíny

TERMÍN ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ JE 15. 2. 2021 DO 14. HODIN

Do tohoto termínu je nutné odevzdat listinnou i elektronickou podobu soutěžního návrhu viz. soutěžní podmínky bod 6.

Soutěžní podmínky a zadání

Soutěžní podmínky

Soutěžní zadání

Architektonická soutěž Spolkový dům Velešín

On-line verze:

https://velesin.cityupgrade.cz

City Upgrade